1. POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: posameznik), ki sodelujejo z Vinarstvo Renčel (v nadaljevanju: Renčel) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Renčel. Renčel je lastnik strani/portalov/aplikacij: www.rencel.si. Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo. Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, v nadaljevanju GDPR) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07)) in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije za posameznike, na kak način Renčel kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag, ki jih opisujemo v nadaljevanju.

2. SPLOŠNE INFORMACIJE

V nadaljevanju opredeljujemo načine zbiranja in obdelavo vaših osebnih podatkov, namene, za katere varnostne ukrepe, s katerimi jih varujemo, osebe, s katerimi jih delimo, čas hrambe osebnih podatkov ter vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Ti predpisi veljajo za:• vse uporabnike naše spletne strani,• organizacijo in izvedbo dogodkov, ki jih izvaja Renčel, vključno z obravnavo prijav na takšne dogodke,• prijavo na naša obvestila o novostih v naši ponudbi in organizaciji dogodkov,• povpraševanja o naši ponudbi, preko telefona, e-pošte, tiskanih obrazcev ali spletnih obrazcev,• prenose katerih koli dokumentov, ki so objavljeni na naši spletni strani,• uporabo platform družbenih in socialnih medijev,• uporabo kakršne koli tehnične podpore ali storitve, ki jo ponuja podjetje na svoji spletni strani.

3. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Vinarstvo Renčel je kot upravljavec osebnih podatkov odgovoren za obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov. V primeru, da imate v zvezi z uporabo vaših osebnih podatkov ali v povezavi z uveljavljanjem svojih pravic kakršno koli vprašanje, se obrnite na nas, na katerega koli od spodnjih kontaktov:• info@rencel.si• 000 386 40 170 404 • Vinarstvo Renčel, Dutovlje 24, 6221 Dutovlje, Slovenia, s pripisom »Varstvo osebnih podatkov«

4. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Podjetje vaše osebne podatke obdeluje zgolj na podlagi jasno izraženih namenov, varno in transparentno. Vaše osebne podatke pridobimo, kadar nam jih posredujete (npr. preko uporabe naše strani, naročila naših storitev, prijave na naše dogodke ali webinarje, preko povpraševanj po e-pošti, telefonu ali pisno na naš naslov ali na kakršen koli drug način, s katerim nam posredujete svoje osebne podatke).Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali zakonitega zastopnika.Upravljavec vas naproša, da zaradi ohranjanja ažurnosti podatkov sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

5. VRSTE PODATKOV, KI JIH ZBIRAMO

Vinarsvo Renčel ahko z vašim soglasjem o vas zbira naslednje informacije oz. vrste informacij:• osnovne osebne podatke (ime, priimek),• osnovne kontaktne podatke (telefonska številka, e-naslov),• osnovne podatke o podjetju, za katerega delate (ime podjetja, funkcija, ki jo v podjetju opravljate, št. zaposlenih),• osnovne podatke o naročniškem razmerju za storitve podjetja (tip licence, datum nakupa),• informacije o vašem računalniku (IP naslov, vrsta naprave, vrsta brskalnika), podatki glede uporabe naše spletne strani (vsebine, ki ste si jih ogledali, čas, ki ste ga prebili na naši spletni strani, kaj ste kliknili) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila. Vinarstvo Renčel skrbno varuje načelo najmanjšega obsega podatkov, ki ga predvideva zakonodaja, zato zbira zgolj tiste podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

6. PRAVNA PODLAGA ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vinarstvo Renčel uporablja in obdeluje vaše osebne podatke v skladu z GDPR. Kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani. Posredovanje osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe, je prostovoljno. Opozarjamo vas, da v primeru, da nam ne posredujete vseh osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izvedbo storitve, ki jo nudimo (npr. sklenitev pogodbe, prijava na webinar ipd.), takšne storitve ne bomo mogli zagotavljati. Obvezno je zgolj posredovanje tistih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi zahtev zakonodaje. Podaja privolitve je vedno prostovoljna in brez kakršnih koli negativnih posledic. Opozarjamo vas, da določenih storitev (kot je npr. e-obveščanje in prilagajanje oglaševanja, tako da ustreza vašim potrebam) brez vaše privolitve oz. po preklicu vaše privolitve ne bomo mogli zagotavljati. Osebni podatki, ki jih je upravljavec zbral od vas, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos (vaše izrecno soglasje ali zakonska določba).Podjetje zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:• obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;• obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;• obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;• posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;• obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

7. NAMEN OBDELAVE

Vinarstvo Renčel bo vaše podatke obdeloval zgolj za določene, izrecne in zakonite namene. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali na način, ki ni združljiv z nameni, opredeljenimi v skladu z GDPR. Nameni, za katere lahko uporabljamo vaše osebne podatke, so opredeljeni spodaj. Podjetje lahko vaše osebne podatke uporablja za enega ali več opredeljenih namenov. Nameni, za katere bomo uporabljali vaše osebne podatke, so naslednji:• komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja,• sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe,• za namene tržne komunikacije,• za uveljavljanje kakršnih koli pravnih zahtevkov in reševanje sporov. Vsakršno obdelavo vaših osebnih podatkov, ki poteka na podlagi vaše privolitve, imate pravico kadar koli preklicati. Preklic privolitve nam lahko sporočite na katero koli izmed kontaktnih točk, opredeljenih v poglavju 3.

8. IZPOLNITEV ZAKONSKIH DOLOČIL

Na osnovi določil v zakonu podjetje obdeluje predvsem podatke o svojih zaposlenih, kar mu omogoča delovnopravna zakonodaja. Tako podjetje na podlagi zakonske obveznosti za namene zaposlovanja obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, kraj, občino in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče ipd.

9. IZVAJANJE POGODBE

V primeru, ko s podjetjem kot posameznik sklenete pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Pogodba vam zagotavlja koriščenje mnogih ugodnosti. Z začetkom uporabe potrjujete, da ste prebrali Splošne pogoje poslovanja, ki so sestavni del pogodbe, ter jih razumete in v celoti sprejemate. Vaše osebne podatke, ki nam jih boste posredovali ali nam jih bo posredovale tretje osebe na podlagi vaše zahteve bomo obdelovali za namen zagotavljanja vaših pravic iz te pogodbe, za preverjanje skladnosti uporabe s splošnimi pogoji poslovanja, za namen ocenjevanja ponudbe, optimiziranja ponudb ter stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev, pri reševanju vaših vprašanj, pobud, ugovorov ali reklamacij ter za obveščanje o tehničnih, pravnih in drugih vprašanjih. Občasno vas bomo zaprosili za povratne informacije o zadovoljstvu z uporabo naše storitve. Podatke bomo obdelovali za namenom priprave posebnih ponudb in vas o njih obvestili na način, ki ga boste sami izbrali (na e-naslov, sms, ali v aplikaciji). Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, podjetje ne more skleniti pogodbe, prav tako vam podjetje ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Vaše osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je npr. prodaja blaga in storitev, članstvo v klubih ugodnosti, udeležba dogodkih, izobraževanjih, promocijah ipd.. Podjetje lahko na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti posameznike in uporabnike njenih storitev na njihov elektronski naslov obvešča o svojih o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na info@osapp.si ali z redno pošto na naslov podjetja.

10. ZAKONITI INTERES

Podjetje lahko osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa podjetje vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo. Obdelava osebnih podatkov posameznikov za namene neposrednega trženja se šteje za opravljeno v zakonitem interesu. Podjetje tako lahko obdeluje osebne podatke posameznikov, ki jih je zbralo iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev, obveščanja o ugodnostih, dogodkih ipd. Za dosego teh namenov lahko podjetje uporablja navadno pošto, telefonske klice, elektronsko pošto in druga telekomunikacijska sredstva. Za namene neposrednega trženja lahko podjetje obdeluje naslednje osebne podatke posameznikov: ime in priimek posameznika, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. Navedene osebne podatke lahko za namene neposrednega trženja podjetje obdeluje tudi brez izrecne privolitve posameznika. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na info@rencel.si ali z redno pošto na naslov podjetja.

11. OBDELAVA NA PODLAGI PRIVOLITVE OZ. SOGLASJA

V kolikor podjetje nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti ali zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:• naslov prebivališča in naslov elektronske pošte za namene obveščanja in komunikacije,• druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo. Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti na info@rencel.si ali z redno pošto na naslov podjetja. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

12. OBDELAVA JE POTREBNA ZA ZAŠČITO ŽIVLJENJSKIH INTERESOV POSAMEZNIKA

Podjetje lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. Tako lahko podjetje poišče osebni dokument posameznika, preveri ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči njegovo anamnezo ali naveže stik z njegovimi svojci za kar podjetje ne potrebujete njegove privolitve. Navedeno velja v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika.

13. HRAMBA IN IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

Podjetje bo hranilo osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor podjetje podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo za časa sodelovanja s podjetjem, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno. Osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, podjetje hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani podjetje podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo podjetje hranilo do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Podjetje lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon. Izjemoma lahko podjetje zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe, kot so našteti: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov. Po preteku obdobja hrambe mora podjetje osebne podatke učinkovito in trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

14. POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV IN IZNOS PODATKOV

Podjetje lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje podjetje so predvsem:• računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;• vzdrževalci informacijskih sistemov;• pogodbeni partnerji distributerji• ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku (npr. Arnes, Microsoft, Google);• ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, Instagram ipd.).Podjetje v nobenem primeru ne bo posredovalo osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene. Podjetje kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri čemer so pogodbeni obdelovalci iz ZDA vključeni v program Zasebnostnega ščita EU-ZDA (Privacy Shield). Več o Zasebnostnem ščitu EU-ZDA piše Informacijski pooblaščenec tukaj.

15. VAROVANJE PODATKOV IN TOČNOST PODATKOV

Podjetje skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščitene z geslom. Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni. Podjetje se bo trudilo, da bodo osebne podatke, ki jih obdeluje, točni in po potrebi ažurirani, občasno se lahko na vas obrnemo za potrditev točnosti vaših osebnih podatkov.

16. PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV

V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov.• Zahteva lahko informacije o tem, ali imamo njegove osebne podatke in, če je tako, katere podatke imamo ter na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo.• Zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar mu omogoča, da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih ima podjetje ter preveri, ali jih podjetje obdeluje zakonito.• Zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov.• Zahteva lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.• Ugovarja lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se podjetje sklicuje na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani s posameznikovim posebnim položajem; posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati, če podjetje obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja.• Zahteva lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov, na primer, če posameznik želi, da podjetje ugotovi točnost ali da se preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov.• Zahteva lahko prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo.• Prekliče lahko privolitev oziroma soglasje, ki ga podal za zbiranje, obdelavo in prenos svojih osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da je umaknil svojo privolitev, bo podjetje prenehalo obdelovati osebne podatke za namene, ki jih prvotno sprejel, razen če podjetje nima druge zakonite pravne podlage za to, da to stori zakonito. Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za posameznika brezplačno. Vendar pa lahko podjetje zaračuna razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko podjetje zahtevo tudi zavrne. V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bo morebiti moralo podjetje od vas zahtevati določene informacije, ki mu bodo pomagale pri potrditvi identitete posameznika, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam. Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova lahko posameznik uporabi obrazec Informacijskega pooblaščenca, ki je dosegljiv na njihovi spletni strani: povezava. V primeru, da posameznik meni, da so mu pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrne na nadzorni organ oz. na informacijskega pooblaščenca: povezava. Če želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic ali če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti na info@osapp.si ali z redno pošto na naslov podjetja. Glede uresničevanja teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katero koli od teh pravic, bo upravljavec preverili vašo upravičenost in odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bo upravljavec obvestil.

17. OBJAVA SPREMEMB

Vsaka sprememba naše politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na straneh/portali/aplikacijah v lasti podjetja. Z uporabo posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov. Politiko varstva osebnih podatkov je sprejela odgovorna oseba podjetja dne 1.8.2022

18. ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Vaše osebne podatke hranimo skladno z veljavno zakonodajo, in sicer:• samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno, da se dosežejo nameni, za katere podatke obdelujemo, ali• za obdobje, ki ga predpisuje zakon (kot je npr. 10 let za hrambo izdanih računov) oz.• za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev pogodbe, kar vključuje jamčevalne roke in roke, v katerih je možno uveljavljati kakršne koli zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe (npr. 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti).Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Dutovlje, 1.8.2022